Horní banner

Výzva k zajištění biologické ochrany chovů exotického ptactva při výskytu ptačí influenzy na území ČR


Vážení kolegové, přátelé,
opět nám kromě příjemného adventního času nastává i nepříjemné rizikové období, během kterého reálně hrozí opětovný výskyt ptačí chřipky na našem území. V příloze Vám zasíláme doporučení pro zajištění biologické ochrany chovů, abychom měli čas se na všechno připravit.
Reagujeme tím na doporučení Státní veterinární správy, která vyšla v minulém týdnu. Mimo to, tento týden již byl prokázán výskyt ptačí chřipky v severním Německu, a to je již varovný signál, protože zkušenosti z posledních let ukazují (anichž bych chtěl malovat čerta na zeď), že od tohoto okamžiku můžeme nákazu v historicky krátké době očekávat i na našem území (pokud se tak nestane, jedině dobře). Spolupráce se SVS nadále trvá, již máme vyzkoušeno, že oficiální informace o nákazové situaci v zemi by měly chodit přímo mailem signatářům dopisu ústřednímu řediteli SVS, kterým zahajovali jednání a spolupráci se SVS letos na jaře (jde tedy zejména o předsedy a další členy výborů 13 zúčastněných chovatelských organizací, kteří mohou informace rozesílet dále svým členům).
Prosíme sdílejte informace dále jak to jen půjde.
Děkuji a přeji pěkný víkend.

S pozdravem,
Honza Cvrček

Výzva k zajištění biologické ochrany chovů.pdfPDF Icon

Shrnutí činností ACHEP za uplynulý rok 2016 a přelom roku 2017


 1. prezentační – spolupořádání tří největších výstav v ČR – Botanická zahrada na Slupi, Exota a Exotika
  • 2x ročně konference členů + setkání na uvedených výstavách
  • Otevření prostor klubovny ACHEP pro setkávání členů
  • Příprava a vydání průkazů členům
  • Rozjezd ptačí burzy v Praze dle Řádu ptačích burz a trhů
 2. mediální – podpora a zajištění informovanosti chovatelské veřejnosti (včetně návštěv na schůzích spolků na vyžádání – Praha, Brno, Klatovy, Olomouc, Ostrava)
  • Invazní druhy a jejich problematika
  • Přechod druhů z CITES II do CITES I (žako)
  • Situace okolo aviární influenzi
 3. legislativní – přípravy dalších podkladů, jednání s úřady a aplikace do praxe
  • Kooperace s SVS Středočeského kraje – přípravy aplikace Řádu burz a trhů pro kladenskou burzu
  • Přípravy podkladů pro vyjasnění problematiky legislativy „evropských ptáků“
  • Přípravy podkladů a následné jednání s ústředním ředitelem SVS na téma aviární influenzy a následné začlenění kontaktů ACHEP, KPEP a dalších spolků do přímé informovanosti ze strany SVS
  • Příprava biologické bezpečnosti chovů ve spolupráci se SVS

S pozdravem Ladislav Žoha, předseda ACHEP/KPEPDoporučení Asociace chovatelů exotického ptactva (ACHEP) pro chovatele exotického ptactva v souvislosti s výskytem ptačí influenzy v ČR


Vážení chovatelé exotického ptactva,
Asociace chovatelů exotického ptactva (ACHEP) a Klub přátel exotického ptactva (KPEP) se připojují ke zprávě ze zasedání zástupců Českého svazu chovatelů (ČSCH) a ústředního ředitele Státní veterinární správy (dále jen SVS), zveřejněné dne 13. 1. 2017 na webových stránkách ČSCH, facebooku a prostřednictvím e-mailů. Chovatelům doporučujeme, aby se instrukcemi uvedenými v této zprávě řídili. SVS již delší dobu opakovaně doporučuje chovatelům přistoupit na preventivní opatření a upravit chovatelské zařízení tak, aby bylo zabráněno kontaktu s volně žijícími ptáky, především co se týče krmení a napájení. Pokud by se stalo, že se chovatel ocitne uprostřed ochranného či dozorového pásma (3, resp. 10 km v poloměru) a jeho chov by tedy byl ohrožen možnou likvidací, měl by bezodkladně požádat o výjimku tak, jak umožňuje současná legislativa a jak uvádí výše zmíněná zpráva ze dne 13. 1. 2017. Při splnění preventivních opatření doporučených SVS a dřívějších nařízení předpokládáme, že takovéto chovy by měly být logicky považovány za bezpečné a tudíž by jim měla být udělena výjimka podle příslušné vyhlášky, pokud ovšem bezpečnost chovu není narušena situacemi, které by k likvidaci chovu zavdávaly příčinu (např. přímý kontakt s nechráněnou drůbeží, která by podlehla likvidaci v případě rozšíření onemocnění v ochranném pásmu).

Chovatelům exotického ptactva doporučujeme v případě potřeby informací o aktuální situaci v zemi sledovat pravidelně aktualizované informace na webových stránkách Státní veterinární správy: http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/. Informace jsou vedeny věcně a jsou pravidelně aktualizované. Sledování ostatních médií včetně chovatelských diskusí nelze v žádném případě chovatelům doporučit pro značnou zmatečnost a neobjektivnost informací.

Na pozemek chovatele a do chovu by rozhodně neměli být vpuštěni lidé, kteří k tomu nemají zákonné oprávnění nebo odpovídající povolení. Toto platí např. pro obecní zastupitele a dobrovolné hasiče. Avšak v případě, že veterinární správa situaci vyhodnotí za stav krajní nouze, může dobrovolný hasič vstoupit na pozemek bez povolení a jeho jednání, ačkoli například způsobí nějakou škodu, je v takové situaci nepostihnutelné. V případě krajní nutnosti má občan právo obrátit se o pomoc na policii ČR.

Výjimky z likvidace v ochranném, případně dozorovém pásmu na základě vyhlášky udělují místně příslušné krajské veterinární správy (KVS SVS), na které se chovatelé musí obrátit dle svého bydliště. Kontakty na ně najdete opět na webu SVS.

Zároveň uvádíme kontakty, na které je možné volat v případě jakékoli nejasnosti nebo konkrétní kritické situace:Členská schůze


Oznámení
Členská schůze asociace se koná v sobotu 29. 10. 2016 od 14:00 na výstavišti v Lysé nad Labem při příležitosti konání výstavy EXOTIKA, v salónku v hale C.

Na programu schůze budou informace o aktuálním programu asociace, pro členy budou k dispozici hotové členské karty. Zároveň budete mít možnost uhradit v hotovosti členský příspěvek na rok 2016. Pokud nebudete mít čas se dostavit, členský příspěvek uhraďte prosím převodem.

Členské karty Vám budou zaslány poštou do konce roku.

Těšíme se na viděnou.

Ladislav Žoha, předseda ACHEP a Zdeněk Vandělík, člen výboru ACHEP.Zápis jednání členské konference 21. 6. 2016 Čelákovice


 1. Zahájení
  Konferenci zahájil předseda ACHEP Ladislav Žoha v nové klubovně KPEP v Čelákovicích, kterou smluvně využívá i ACHEP. Schůze se zúčastnila nadpoloviční většina členů, čímž byla oficiálně prohlášena usnášení schopnou.
 2. Odstoupení člena výboru př. R. Šťastného, kooptace nového člena výboru
  Člen výboru Roman Šťastný písemně doručil žádost o odstoupení z výboru ACHEPu z časových důvodů. Jeho žádost byla přijata a z pléna byl podán návrh na doplnění výboru asociace formou kooptace jednatele KPEP Zdeňka Vandělíka. Konference toto doplnění výboru jednomyslně schválila ve veřejném hlasování.
 3. Informace pro členy
  • Nové průkazy
   Pro všechny členy – fyzické i právnické jsou připraveny nové členské průkazy, na jejichž výrobě se podílel partner asociace – firma Anidis (české zastoupení Versele Laga). Přítomní členové průkazy obdrželi rovnou, ostatním budou zaslány či předány v rámci korespondence či setkání do konce roku 2016.
  • 2015 – spolek
   Celý rok 2015 asociace na první pohled nevyvíjela žádnou činnost. Opak byl pravdou, pouze to nebyla činnost viditelná pro členy a veřejnost. S ohledem na vznik nového občanského zákoníku ČR (NOZ) bylo nutné přetransformovat stávající občanské sdružení na zapsaný spolek včetně změny názvu, v daných lhůtách, jak nám zákon ukládal. Celý tento proces byl úspěšně dokončen. Protože ale z toho na první pohled neměly veřejnost a členové žádné výstupy, výbor asociace se rozhodl, že pro rok 2015 nebude požadovat od svých členů zaplacení členského příspěvku.
  • ACHEP – klubovna
   Jak již bylo zmíněno při zahájení, asociace má nyní vhodné reprezentativní prostory pro svá jednání a schůze. Jedná se o klubovnu KPEP v Čelákovicích, na kterou má ACHEP uzavřenu řádnou podnájemní smlouvu.
  • Řád burz ACHEP
   Doplněný návrh řádu burz, kam byli zapracovány připomínky chovatelských organizací a jednotlivců poté, co asociace po uveřejnění původního návrhu oslovila veřejnost, je plně hotov a k dispozici. Během podzimu bude poprvé použit v praxi na první burze – na pražském Terrabazaru, který se rozšiřuje i o prodejce exotických ptáků (tuto akci zaštiťuje KPEP Praha). V budoucnu je snaha dostat ho do změn Zákona na ochranu zvířat proti týrání, jakmile nastane vhodná politická situace pro novelizaci uvedeného zákona.
  • Legislativa eurofauny
   Jeden s cílů pro letošní rok. ACHEP chce připravit ve spolupráci s předními odborníky na tuto problematiku „manuál“ pro chovatele evropských ptáků, jak postupovat v úředních otázkách a aspektech legislativy tzv. eurofauny.
  • Žako - CITES I
   Předseda asociace přednesl nejnovější informace k této problematice včetně návrhů, jak budou úřady postupovat v okamžiku účinnosti této změny. Prakticky se už neočekává, že tato změna nebude schválena, i když se to může ještě obrátit. Nicméně ji ACHEP vzhledem k situaci druhu ve volné přírodě schvaluje, je toho názoru, že uvedené opatření nijak nemůže narušit správně vedené a legální chovy žaků v České republice. V okamžiku, kdy bude oznámena změna legislativy a následné kroky úřadů, bude neprodleně informovat své členy a bude jim nápomocen v případě kolizních situací.
  • Invazní druhy směrnice EU
   Předseda asociace členy seznámil s touto směrnicí a proběhla vysvětlující diskuze na toto téma. ACHEP nyní zaměřuje svou pozornost na činnost českých úřadů, které připravují její začlenění do české legislativy. Stejně tak je ACHEP připraven poskytovat svým členům a široké veřejnosti poradenství v této problematice, tak, aby nedocházelo mnohdy k zcela zbytečným kolizním situacím, často jen z neznalosti správných informací. Veškeré informace o této problematice najdete na www stránkách ČIŽP.
  • EXOTA / EXOTIKA 2016
   Asociace převzala záštitu a spoluorganizaci obou těchto největších výstav v tomto roce.
 4. Příprava smlouvy o spolupráci s ČSCH
  Vedení asociace bylo osloveno Komisí okrasného ptactva ČSCH se záměrem vypracování smlouvy o spolupráci mezi ACHEP a ČSCH. Po prvních návrzích smlouvy uplynula nějaká doba a reakce ze strany ČSCH zatím téměř žádná. Při změně tohoto stavu budeme neprodleně informovat členy asociace.


Členská schůze


Vážení přátelé,
Členská schůze asociace se koná v sobotu 25.6.2016 od 14:00 v klubových prostorách KPEP/ACHEP v Čelákovicích, Sokolovská 1679.

Na programu schůze budou informace o aktuálním programu asociace, pro členy budou k dispozici hotové členské karty. Zároveň budete mít možnost uhradit v hotovosti členský příspěvek na rok 2016. Pokud nebudete mít čas se dostavit, členský příspěvek uhraďte prosím převodem.

Členské karty Vám budou zaslány poštou.

Těšíme se na viděnou při malém pohoštění v nových klubových prostorách.

Ladislav Žoha, předseda ACHEP a Zdeněk Vandělík, jednatel KPEPShrnutí činnosti za rok 2015


Vážení přátelé,
Na začátku roku bych Vás rád seznámil s průběhem práce asociace v loňském roce. Sice to může na první pohled vypadat, že v roce 2015 ACHEP žádnou činnost nevyvíjel, opak je pravdou, pouze tato činnost nebyla primárně ventilována chovatelské veřejnosti. I z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že členové asociace budou osvobozeni od členského příspěvku za rok 2015. Tato činnost, kterou ACHEP v loňském roce vykonával, byla spíše administrativní, nicméně důležitá pro budoucí plynulý chod asociace.

V loňském a předloňském roce došlo k vypracování prvotních návrhů řádu pro pořádání ptačích burz na území naší republiky, tomu předcházelo projednání s příslušným výborem ÚKOZ při MZeČR. Prvotní prezentací pak bylo přednesení uceleného návrhu na semináři v KOZOVAZECH. Reakce široké, většinou neorganizované chovatelské veřejnosti, byla veskrze negativní, což se však při „pořádcích“, které na našich burzách panují, dalo očekávat. Přesto jsem přesvědčen, že je to dobrý začátek pro další dolaďování a jednání o tomto našem návrhu.

V rámci problematiky CITES a chovu Eurofauny proběhlo a stále probíhá shromažďování údajů a dat, které budou sloužit pro budoucí jednání a vyjednávání o případných změnách ve vztahu chovatelů a státní správy. Tyto činnosti nelze uspěchat, je to „běh na dlouhou trať“, tudíž po jednom roce činnosti nelze očekávat žádné výstupy vůči veřejnosti.

V druhé polovině roku pak byla nucena asociace splnit změny ve své registraci (zapsaný spolek a doladění stanov), jak jí jako bývalému občanskému sdružení ukládaly lhůty v NOZ (nový občanský zákoník).

V průběhu roku se pak ACHEP prezentoval na semináři v Kozovazech, výstavách KPEPu (Praha Botanická zahrada a EXOTIKA Lysá nad Labem) a dalších chovatelských akcích, kde zároveň proběhla setkání se členy.

Dokončili jsme elektronickou databázi členů, připravili jsme pro ně průkazy člena, dojednali obrysy spolupráce a zvýhodnění členů u společnosti ANIDIS CZ (Versele Laga). Ve spolupráci s KPEP jsme dojednali prostory pro jednání asociace v jejich klubovně ve středočeských Čelákovicích.

Další informace pro rok 2016 očekávejte v dohledné době na webu i prostřednictvím emailu (členové).

S pozdravem Ladislav Žoha, předseda ACHEPAsociace chovatelů exotického ptactva (ACHEP)


V České republice existuje už delší dobu poptávka po jednotné organizaci s celostátní působností, která by sdružovala chovatele exotického ptactva. Jaké by měly být její hlavní úkoly? Chovatelé jsou v provozování svého koníčku přirozeně limitováni legislativou týkající se ochrany přírody a tím pádem také kontrolními úřady, které dohlížejí na její dodržování. V posledních letech však došlo k několika zásahům České inspekce životního prostředí, které vyvolaly mezi chovateli vlnu nevole.

Vše vyústilo v založení Asociace chovatelů exotického ptactva (ACHEP), která měla své první zasedání 14. 12. 2013. Zde byl zvolen Ladislav Žoha jako předseda a Jan Sojka jako místopředseda organizace. Zbylí členové výkonného výboru jsou pak Vratislav Urbášek, Roman Šťastný a Petr Zeman. Kromě toho si asociace na ustavující konferenci stanovila i šest odborných komisí: pro mediální prezentaci, pro sportovní chovatelství, pro zachování přírodních druhů, pro veterinární problematiku, pro výživu ptactva a pro legislativní otázky. V poslední jmenované zasedne například poslanec za KSČM a chovatel Pavel Kováčik, ale i nejznámější tuzemský chovatel amazoňanů Jan Nedělník nebo Jan Sojka, v komisi pro výživu ptactva Marta a Milan Bartlovi a Bohumír Šimerda, v komisi pro veterinární problematiku například Ľubica Nečasová, v komisi pro chov domestikovaného ptactva Ladislav Groda či Luboš Veselý, v komisi pro zachování přírodních druhů Zdeněk Vandělík, Zbyněk Laube, MVDr. Lubomír Palkovič, Čestmír Drozdek, Václav Podpěra a další, a v komisi pro mediální prezentaci šéfredaktor webu Ararauna.cz Jan Potůček a Lubomír Tomiška.

Je bez diskuze, že chovatelé, byť nepřímo, vyvíjejí tlak na poptávku vzácných druhů ptáků a tím fakticky zapříčiňují jejich import. Díky tomu, že je momentálně dovoz papoušků ve větších množstvích do EU prakticky zakázán, se tak děje často nelegálně. Na tuto skutečnost pochopitelně reaguje ČIŽP a snaží se různými způsoby pašerákům jejich počínání ztížit. Až do tohoto okamžiku asi nikdo námitky nevznáší. Samozřejmě ani chovatelé nejsou zastánci masových ilegálních transportů, kdy se ptáci se zastřiženými letkami tísní v PET lahvích. Problém nastává při konfrontaci kontrolního orgánu a konečných majitelů papoušků. V jejich očích jsou totiž požadavky inspekce často přehnané, iracionální a vyvolávají spíše dojem diskriminace než pouhého dohlížení na dodržování zákona. Díky tomu jak navíc ČIŽP svou činnost prezentuje, je mediální obraz chovatelů poškozován a v očích veřejnosti pak exotáři vypadají jako tyrani zvířat, kteří je vlastní výhradně za komerčním účelem.

Hlavním úkolem ACHEPu proto bude nynější stav změnit. Je třeba veřejnosti vysvětlit, že drtivá většina chovatelů exotického ptactva nejsou pašeráci, že chovatelství má svůj přínos z hlediska kulturního, ale také samotné ochrany přírody. Stejně tak je nezbytné připomínkovat legislativu, která by měla být rozumným kompromisem činnosti kontrolních orgánů a zachování práv chovatelů.

Jedním z aktuálních témat je například problematika invazivních druhů. Evropská unie se totiž rozhodla vytvořit směrnici o nepůvodních druzích zvířat, která má korigovat jejich rozšíření v Evropě. Toto nařízení se bude vztahovat také na exempláře chované v zajetí, které by se mohly po případném úniku ze zařízení ve volné přírodě rozmnožit. Hrozba invazivních druhů je pro původní zástupce fauny a flóry neoddiskutovatelná. Podle dostupných indicií jsou však na pořadu dne plošná nařízení, která nemusejí reflektovat rozdílné klimatické podmínky v členských státech. Původně tropické druhy, jejichž chov je už dnes například zakázán ve Španělsku, by tuhé zimy střední Evropy jen stěží přežily, a tudíž se nedají označit za potenciálně invazivní. Právě proti tomuto nařízení by tedy chtěl ACHEP bojovat. Například na úrovni dialogu s europoslanci, kteří mohou vznik směrnice připomínkovat.

Pokud bychom zůstali u problémů, které by se měly řešit cestou změny legislativy, určitě je třeba zmínit testy paternity. Taková vyšetření se provádějí za účelem prokázání příbuznosti mezi rodiči a jejich potomky u exemplářů spadajících do přílohy CITES I. Úřad má poté jistotu, že se daný chovatel nesnaží neoprávněně přihlásit mláďata pocházející od nelegálně držených rodičů, popřípadě z pašovaných vajíček. Chovatelům se však nelíbí, že jsou tato nařízení plošná a že musí hradit vysoké náklady na vyšetření ze svých kapes. V nedávné době nicméně došlo k prvnímu vstřícnému kroku ze strany úřadů. Plošné paternity u amazoňanů nádherných a rudookých jsou tedy už minulostí, státu stačí doložení paternity pouze u prvně odchovaných mláďat od daného páru. ČIŽP si však stále nechává volná vrátka a vyšetření může kdykoliv po chovateli namátkově požadovat.

Podle ACHEPu je také velmi nestandardní dualita registračních listů. V praxi to vypadá tak, že chovatel musí mít k jednomu exempláři dva dokumenty evidující ptáka dle mezinárodní úmluvy CITES. Jedná se tak o zbytečnou administrativní zátěž, která by měla být odstraněna.

Mezi další problémy chovatelů exotického ptactva patří také úroveň českých burz. Často zde totiž vídáme zvířata prodávána v otřesných podmínkách. Rozměry přepravek jsou vůči velikosti jejich obyvatel většinou nevyhovující a podobně je na tom také hygiena. ACHEP chce tuto situaci zlepšit, a proto se chystá uspořádat setkání pořadatelů burz a apelovat na ně, aby problém řešili.

Práce je tedy více než dost. Asociace již čítá více než 600 členů, včetně několika klubů a sdružení, jakým je například Klub přátel exotického ptactva (KPEP). Svou účast zvažuje také Český svaz chovatelů. Pokud se budete chtít připojit k aktivitám ACHEPu i Vy, neváhejte a kontaktujte nás.